ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΣΚΥΛΩΝ FORUM ΟΔΗΓΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
 
 

Φωτοστιγμές

Προτάσεις

Βιβλία

Δημοψηφίσματα

Σχετικοί κόμβοι

Καιρός

Διαφημίσεις - πελάτες

Συνδρομές

Αναζήτηση

Κυνηγετικοί σύλλογοι

Δασαρχεία

Θηροφύλακες

Επικοινωνία

Α-Ω ΕΚΔΟΣΕΙΣ

 
Παρασκευή 20-9-2019
 
 
Ανάπτυξη πλατφόρμας:
Παντελής Καμπόλης
Βελτίωση και ανάπτυξη του φυσικού πληθυσμού του λαγού στη Νήσο Σφακτηρία
Η προστασία και διατήρηση της βιοποικιλότητας του φυσικού περιβάλλοντος και η αειφορική χρήση των ειδών των οικοσυστημάτων είναι ένα από τα βασικότερα βήματα που καλείται σήμερα ο διαχειριστής κυνηγός να εφαρμόσει, μέσα από ένα ολοκληρωμένο διαχειριστικό σχέδιο που θα εξασφαλίζει τις οικολογικές αξίες μιας περιοχής και των ιδιαίτερων μορφολογικών του χαρακτηριστικών.
Η Κυνηγετική Ομοσπονδία Πελοποννήσου αναγνωρίζοντας την αναγκαιότητα πληθυσμιακής ανάκαμψης του λαγού στο Νομό Μεσσηνίας θεώρησε σκόπιμη την δημιουργία ενός φυσικού εκτροφείου στη Νήσο Σφακτηρία όπου αποτελεί φυσικό βιότοπο για το είδος, απαγορεύεται η θήρα και ορίζεται με φυσικά όρια παρέχοντας με τον τρόπο αυτό προστασία από κάθε παράνομη ενέργεια.
Στα πλαίσια αυτά εκπόνησε μελέτη «Διαχειριστικού Σχεδιασμού και Εφαρμογής Βιολογικών και Τεχνικών Έργων Βελτίωσης Βιοτόπων του Λαγού της Νήσου Σφακτηρίας Δικαιοδοσίας Δασαρχείου Καλαμάτας», προκειμένου τα πληθυσμιακά πλεονάσματα που θα παράγονται να απελευθερώνονται σε κατάλληλες γεωγραφικές περιοχές του Νομού συμβάλλοντας στην κυνηγετική, οικονομική και κοινωνική ανάδειξη του τόπου. Η σύνταξη της μελέτης πραγματοποιήθηκε από τον Δασολόγο της Ομοσπονδίας κο. Κωνσταντόπουλο Παναγιώτη.
Η επιλογή της συγκεκριμένης περιοχής για την βελτίωση και ανάπτυξη του φυσικού πληθυσμού του λαγού στο νησί ορίσθηκε με γνώμονα την αξιολόγηση των βασικών παραμέτρων του (παρουσιάζει πλούσια βλάστηση), τον υπάρχοντα πληθυσμό λαγού στο νησί καθώς και το χαμηλό υψόμετρο που κυμαίνεται από 0 – 130 μέτρα περίπου. Επιπρόσθετα σπουδαίο ρόλο έπαιξε η απουσία της ανθρώπινης παρουσίας και κατά συνέπεια όχλησης των θηραμάτων καθ’ όλη την διάρκεια του έτους, η φυτοκοινωνική βλάστηση καθώς επίσης η εύκολη και άμεση πρόσβαση των μελών των Δ.Σ. των Κυνηγετικών Συλλόγων της περιοχής στο χώρο του Νησιού για την εφαρμογή βελτιωτικών εργασιών με τη σχετική άδεια της Δασικής αρχής.
Σκοπός του προγράμματος είναι η βελτιστοποίηση των συνθηκών διαβίωσης του λαγού στη Νήσο Σφακτηρία και η αύξηση των πληθυσμιακών του αποθεμάτων, τα οποία δυνητικά θα είναι σε θέση να εισαχθούν και να εμπλουτίσουν πανομοιότυπους βιότοπους πρωτίστως στον Νομό όπου το είδος παρουσιάζει σημάδια μείωσης.
Στην παραπάνω διαχειριστική μελέτη αναλύονται λεπτομερώς τόσο οι υφιστάμενες συνθήκες στην Νήσο Σφακτηρία όσο και οι τεχνικές περιγραφές των βελτιωτικών εργασιών που πρέπει να πραγματοποιηθούν για την επίτευξη της προσδοκώμενης πληθυσμιακής ανάτασης των υπαρχόντων θηρευτικών ειδών. Η χρηματοδότηση εγγειοβελτιωτικών έργων θα γίνει από την Κυνηγετική Ομοσπονδία Πελοποννήσου και τους Κυνηγετικούς Συλλόγους της περιοχής σε συνεργασία πάντα με την Δασική Αρχή, μιας και η όλη προσπάθεια θα είναι διαχρονική και θα χρειαστεί η πλήρη στήριξή της, από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς προκειμένου να επιτευχθούν τα αποτελέσματα που θα σηματοδοτήσουν την αύξηση του λαγού στην Πελοπόννησο και την αειφορική του κάρπωση προς όφελος ολόκληρου του κυνηγετικού κόσμου.