ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΣΚΥΛΩΝ FORUM ΟΔΗΓΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
 
 

Φωτοστιγμές

Προτάσεις

Βιβλία

Δημοψηφίσματα

Σχετικοί κόμβοι

Καιρός

Διαφημίσεις - πελάτες

Συνδρομές

Αναζήτηση

Κυνηγετικοί σύλλογοι

Δασαρχεία

Θηροφύλακες

Επικοινωνία

Α-Ω ΕΚΔΟΣΕΙΣ

 
Παρασκευή 20-9-2019
 
 
Ανάπτυξη πλατφόρμας:
Παντελής Καμπόλης
Παράταση ισχύος όλων των αδειών κατοχής κυνηγετικών όπλων
Σας διαβιβάζουμε το υπ’ αριθ. 6700/3-467840 έγγραφο του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης που αφορά την παράταση ισχύος όλων των αδειών κατοχής κυνηγετικών όπλων με την παράκληση να διαβιβαστεί σε όλους τους Κυνηγετικούς Συλλόγους και τα αρμόδια Δασαρχεία της περιφέρειάς σας.
Εφιστάται ιδιαίτερα η προσοχή στην παράγραφο 4 η οποία αντιμετωπίζει το πρόβλημα συνολικά και καθιστά απρόσκοπτη, χωρίς κανένα απολύτως πρόβλημα, την έκδοση αδειών θήρας.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ – ΝΙΚ.ΠΑΠΑΔΟΔΗΜΑΣ
Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ – ΙΩΑΝ.ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ


ΑΠΟ: Α.Ε.Α./Κ.Α.Τ./ΔΙΚΑ/3Ο Τ.Ο.Ε./1Ο

1. Δ/ΝΣΕΙΣ ΑΣΦ.ΑΤΤΙΚΗΣ – ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ/Υ.Κ.Α.
2. ΑΣΤΥΝ. Δ/ΝΣΕΙΣ ΧΩΡΑΣ

ΑΡΙΘ: 6700/3 – 467840
6 Αυγούστου 2004

1. Γνωρίζεται ότι, λόγω αυξημένων υπηρεσιακών αναγκών ενόψει διεξαγωγής στη Χώρας μας των Ολυμπιακών Αγώνων «ΑΘΗΝΑ 2004», και με σκοπό την εξυπηρέτηση των κυνηγών κατά την επικείμενη κυνηγετική περίοδο, ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης, αποφάσισε τροποποίηση διατάξεων του άρθρου 3 παρ.1 εδαφ. β υπ’ αριθ.3009/2/80-στ/7-1-1994 Υ.Α. όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 παρ.11 υπ΄ αριθ. 3009/2/80-δ/1-12-2003 ομοίας Υ.Α. με τις οποίες καθορίζονταν ο χρόνος ισχύος Αδειών Κατοχής Κυνηγετικών Όπλων (Α.Κ.Κ.Ο.) και με νέες ρυθμίσεις, που πρόκειται σύντομα να δημοσιευθούν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, και επ’ αυτού ενημερωθείτε σχετικά. Διάρκεια ισχύος εν λόγω αδειών που λήγουν μέχρι 31-3-2005, παραταθούν μέχρι την ημερομηνία αυτή.

2. Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε όπως ενημερώσετε άμεσα αρμόδιες για έκδοση ανωτέρω αδειών υφιστάμενες Υπηρεσίες σας, όπως:
α. Αιτήματα που ήδη έχουν υποβληθεί ή θα υποβληθούν το προσεχές χρονικό διάστημα στις αρμόδιες υφιστάμενες υπηρεσίες σας να παραμείνουν σε εκκρεμότητα και χορηγηθεί νέα άδεια, η ισχύς της οποίας να αρχίζει από 1-4-2005.
Εξυπακούεται ότι στο χρονικό διάστημα που μεσολαβεί μέχρι την ως άνω ημερομηνία μπορούν να ζητηθούν υπηρεσιακά από τις αρμόδιες Εισαγγελικές αρχές ποινικά μητρώα δικαστικής χρήσης των ενδιαφερομένων.
Β. Ανανεωθείσες προ λήψεως της παρούσας άδειες, που παρελήφθησαν από ενδιαφερόμενους, παραμείνουν ως εξεδόθησαν.
Γ. Αφαιρεθέντα, λόγω μη εγκαίρου υποβολής δικαιολογητικών ανανέωσης σχετικών αδειών, κυνηγετικά όπλα αποδοθούν στους κατόχους τους.
Δ. Παράταση ισχύος εν λόγω αδειών στο μηχανογραφικό μας Αρχείο, πραγματοποιηθεί οίκοθεν από αρμόδιο Γραφείο Ανταλλαγής Πληροφοριών της Υπηρεσίας μας.
Ε. Για χορήγηση προβλεπόμενης από το άρθρο 10 παρ.10 εδαφ.α Ν.2168/93 και άρθρων 1 παρ.1 και 2 παρ. 1 εδαφ. δ υπ’ αριθ. 3009/2/20ΣΤ/7-1-1994 βεβαίωσης, θα ακολουθείται η προβλεπόμενη από τις διατάξεις αυτές διαδικασία.
Στ. Επισημανθεί ότι οι ανωτέρω ρυθμίσεις δεν αφορούν παρασχεθείσα με άρθρο 9 παρ.8 Ν.3169/03. Προθεσμία για εφοδιασμό με Α.Κ.Κ.Ο., κατόχων αδήλωτων κυνηγετικών όπλων, δεδομένου ότι η προθεσμία αυτή έληξε την 23-7-2004, η δε περαιτέρω κατοχή τέτοιων όπλων αποτελεί παράβαση των διατάξεων του άρθρου 8 του Ν.2168/93.
3. Να ενημερώσετε άμεσα τους Κυνηγετικούς Συλλόγους Περιφερειών σας περί της ανωτέρω ρύθμισης και σε συνεργασία με τα τοπικά Μ.Μ.Ε. δοθεί ευρεία δημοσιοποίηση θέματος αυτού.
4. Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων που κοινοποιείται, παρακαλείται όπως ενημερώσει τις αρμόδιες για έκδοση αδειών θήρας δασικές αρχές όπως, κατά την υποβολή δικαιολογητικών απόκτησης άδειας θήρας, θεωρούν ως ισχύουσες τις άδειες κατοχής κυνηγετικών όπλων, που έχουν εκδοθεί από 7-1-1994, μέχρι 31-3-1995 και η ισχύς των οποίων έχει λήξει ή πρόκειται να λήξει μέχρι την ως άνω ημερομηνία.
5. Η Κυνηγετική Συνομοσπονδία Ελλάδος που επίσης κοινοποιείται παρακαλείται για ανάλογη ενημέρωση των περιφερειακών κυνηγετικών Συλλόγων και ενδιαφερομένων κυνηγών.