ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΣΚΥΛΩΝ FORUM ΟΔΗΓΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
 
 

Φωτοστιγμές

Προτάσεις

Βιβλία

Δημοψηφίσματα

Σχετικοί κόμβοι

Καιρός

Διαφημίσεις - πελάτες

Συνδρομές

Αναζήτηση

Κυνηγετικοί σύλλογοι

Δασαρχεία

Θηροφύλακες

Επικοινωνία

Α-Ω ΕΚΔΟΣΕΙΣ

 
Κυριακή 20-10-2019
 
 
Ανάπτυξη πλατφόρμας:
Παντελής Καμπόλης
Τα άρθρα των καταστατικών των Κυνηγετικών Συλλόγων Β’ μέρος
Όργανα Διοίκησης – Γενικές Συνελεύσεις

Γράφει ο Γιώργος Πετράκης
Δικηγόρος στον Άρειο Πάγο – Πρόεδρος Κ.Σ.Αιγάλεω


Άρθρο 6

1.      Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο του Κυνηγετικού Συλλόγου.
2.      Οι Γενικές Συνελεύσεις μπορούν να είναι τακτικές και έκτακτες.
3.      Η Γενική Συνέλευση ως κυρίαρχο σώμα, επιλαμβάνεται και αποφασίζει για κάθε θέμα ή ζήτημα που ενδιαφέρει τον Σύλλογο και τους σκοπούς του, οι αποφάσεις δε αυτής που λαμβάνονται νόμιμα δεσμεύουν όλα τα μέλη του Συλλόγου, έστω κι αν αυτά ήταν απόντα ή διαφωνούσαν με την λήψη της απόφασης.
4.      Ειδικότερα η Γενική Συνέλευση:
α) Εκλέγει το Δ/κό Συμβούλιο και την Ελεγκτική Επιτροπή ανά διετία, κατά τις σχετικές διατάξεις του παρόντος.
β) Εγκρίνει τον απολογισμό του προηγούμενου έτους και τον προϋπολογισμό του έτους.
γ) Αποφασίζει για την αγορά ή την διάθεση της ακίνητης περιουσίας του Συλλόγου, για την ίδρυση καταφυγίων εκτροφείων και για κάθε εν γένει θέμα που ανάγεται στους σκοπούς του Συλλόγου, το οποίο θα το ζητήσει εγγράφως ο νόμιμος αριθμός των μελών ή το Δ.Σ.

Άρθρο 7

1.      Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται τακτικά μεν μέχρι και τον Απρίλιο κάθε έτους, έκτακτα δε όσες φορές το αποφασίσει το Διοικητικό Συμβούλιο ή κατόπιν έγγραφης αίτησης του ενός δεκάτου (1/10) όσων έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις των μελών ή η εποπτεύουσα Αρχή, πάντοτε Κυριακή, ενώ έχει ως αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης τα από το Συμβούλιο ή στην αίτηση οριζόμενα θέματα. Η κατόπιν αιτήσεως μελών σύγκληση, δεν πρέπει να καθυστερήσει πέρα από 30 ημέρες από την υποβολή της αίτησης.
2.      Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται σε τόπο και χρόνο που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο με πρόσκληση αυτού, στην οποία ορίζονται η μέρα και η ώρα, καθώς και τα προς συζήτηση θέματα.
3.      Οι προσκλήσεις των γενικών συνελεύσεων συντάσσονται από τον Πρόεδρο και αποστέλλονται στους Προέδρους των Κοινοτήτων προς τοιχοκόλληση, ενώ δημοσιεύονται υποχρεωτικά σε μια τοπική εφημερίδα προ δεκαπέντε ημερών τουλάχιστον προκειμένου όμως περί εκτάκτου, προ οκτώ ημερών.
4.      Οι Γενικές Συνελεύσεις είναι δημόσιες εφόσον δεν αποφασιστεί διαφορετικά απ΄ αυτές, βρίσκονται δε σε απαρτία εάν παρίσταται το μισό του συνόλου συν ένας από τα μέλη του Συλλόγου που είναι ταμειακώς εντάξει και αποφασίζουν με πλειοψηφία του συνόλου των παρόντων μελών. Ως παρόντα μέλη προς επίτευξη απαρτίας θεωρούνται τα μέλη που προσέρχονται στην Γενική Συνέλευση.
5.      Κατά τις συνελεύσεις μπορούν με πρόσκληση να παρίστανται και να μετέχουν στη συζήτηση, χωρίς ψήφο, τα επίτιμα μέλη του Συλλόγου καθώς επίσης και πρόσωπα που ενδιαφέρονται για την θηραματοπονία χωρίς ψήφο και συμμετοχή στη συζήτηση. Τέλος, μετέχει κι εκπρόσωπος της Δασικής Αρχής.
6.      Κάθε μέλος που είναι παρόν στη Συνέλευση έχει δικαίωμα μιας ψήφου. Μέλος που δεν δύναται να προσέλθει στη Συνέλευση, μπορεί να εκπροσωπηθεί από άλλο παρόν μέλος με ειδική έγγραφη εξουσιοδότηση. Κάθε μέλος δεν μπορεί να εκπροσωπήσει περισσότερους του ενός απόντος μέλους. Στις περί αρχαιρεσιών Γενικές Συνελεύσεις, δεν ισχύει καμία τέτοια εξουσιοδότηση. Γενική Συνέλευση που ματαιώθηκε, ελλείψει απαρτίας, επαναλαμβάνεται εντός οκταημέρου το πολύ, κατά την ίδια ώρα και στον ίδιο τόπο και χώρο και για τα ίδια θέματα, θεωρείται δε ότι τελεί σε απαρτία οσαδήποτε κι αν είναι τα παρόντα μέλη.

Άρθρο 8

1.      Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται κατά πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας, επί φανερής ψηφοφορίας, υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Συλλόγου, ενώ επί μυστικής η πρόταση απορρίπτεται.
2.      Κάθε ψηφοφορία που αναφέρεται σε αρχαιρεσίες, ζητήματα εμπιστοσύνης προς τη Διοίκηση και προσωπικά ζητήματα μελών, πρέπει να είναι μυστική και να διεξάγεται δια ψηφοδελτίου όπως ορίζεται παρακάτω στο άρθρο 25. Οι επί άλλων θεμάτων ψηφοφορίες, διενεργούνται με ανάταση, επαναλαμβάνονται δε με ονομαστική κλήση, εφόσον το ζητήσει αυτό το 1/3 των παρόντων και αντιπροσωπευομένων μελών.
3.      Περί των συζητήσεων και αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων τηρούνται πρακτικά, τα οποία εγγράφονται σε ειδικό βιβλίο και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα του Συλλόγου ή από τον Πρόεδρο της Γενική Συνελεύσεως και τους πρακτικογράφους στις περί αρχαιρεσιών Γενικές Συνελεύσεις.
4.      Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου, υποχρεούται να αποστέλλει στην οικεία Κυνηγετική Ομοσπονδία κεκυρωμένα αντίγραφα των πρακτικών των Γενικών Συνελεύσεων.
5.      Στις Γενικές Συνελεύσεις προεδρεύει στις μεν έκτακτες και στην ετήσια τακτική ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου, στην δε τακτική των αρχαιρεσιών προεδρεύει μέλος εκλεγμένο από τη Γενική Συνέλευση.

Διοικητικό Συμβούλιο

Άρθρο 9

1.      Ο Σύλλογος διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από εννέα μέλη προκειμένου περί Κυνηγετικών Συλλόγων που αριθμούν δύναμη, άνω των 1000 μελών, από 7 μέλη προκειμένου περί Συλλόγων κατώτερης δύναμης των 1000 μελών, τα οποία εκλέγονται επί 2ετή θητεία από τη Γενική Συνέλευση και το οποίο αποτελείται από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Γενικό Γραμματέα, τον Ταμία, τον Κοσμήτορα και 4 ή 2 Συμβούλους, εκτός του Ταμία, ο οποίος θα διορίζεται από το Νομάρχη και θα επιλέγεται μεταξύ των μελών του Συλλόγου Δημοσίων Υπηρεσιών ή Οργανισμών Δημοσίου Δικαίου, υπαλλήλων, κατά προτίμηση δε από τους λογιστικούς τέτοιους.
2.      Τα εκλεγόμενα μέλη πρέπει:
Α) Να είναι Έλληνες πολίτες
Β) Να έχουν ελεύθερη τη διαχείριση της περιουσίας τους.
Γ) Να έχουν συμπληρώσει το 23ο έτος της ηλικίας τους.
Δ) Να έχουν εφοδιαστεί με άδεια θήρας τουλάχιστον επί τριετίας.
Ε) Να μην συνδέονται μεταξύ τους με συγγένεια μέχρι δευτέρου βαθμού.
Στ) Να ασκούν τα πολιτικά τους δικαιώματα.
Ζ) Να μην έχουν καταδικαστεί ποτέ για παράβαση των περί θήρας διατάξεων.
Η) Να είναι κάτοχοι απολυτηρίου Δημοτικού Σχολείου, πλην του Προέδρου και του Γενικού Γραμματέως, οι οποίοι προκειμένου περί Συλλόγων που αριθμούν πάνω από 1000 μέλη, πρέπει να είναι απόφοιτοι Γυμνασίου ή άλλη ισότιμης σχολής. Να έχουν το επιβαλλόμενο ήθος, κύρος και κοινωνική προβολή.
Θ) Να μην διετέλεσαν κατά την προ της εκλογής τους τριετία έμποροι κυνηγετικών ειδών ή υπάλληλοι κυνηγετικών οργανώσεων.
3.      Κατά την ψηφοφορία εκλέγονται κατά σειρά επιτυχία και τα αναπληρωματικά μέλη.
4.      Εντός 10 ημερών, το νέο Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται με πρόσκληση του πλειοψηφούντος μέλους και συγκροτείται σε σώμα, το οποίο εκλέγει Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γενικό Γραμματέα και Κοσμήτορα του Συλλόγου με μυστική ψηφοφορία, αυτό δε εντός 8 ημερών το πολύ παραλαμβάνει δια πρωτοκόλλου από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποχωρεί την διοίκηση και την οικονομική διαχείριση και κάθε κινητή και ακίνητη περιουσία του Συλλόγου. Μέχρι την παράδοση της Διοίκηση και διαχείρισης, αυτές τις ασκεί το απερχόμενο Διοικητικό Συμβούλιο.
5.      Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι διετής.
6.      Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι απεριορίστως επανεκλέξιμα, πλην του Προέδρου και του Γενικού Γραμματέως, οι οποίοι μπορούν να εκλεγούν μόνο επί 3 συνεχείς θητείες. Αυτοί (Πρόεδρος και Γενικός Γραμματέας) μετά την παρέλευση των παραπάνω 3 συνεχών θητειών, εάν επανεκλεγούν Διοικητικοί Σύμβουλοι, δύνανται να καταλάβουν άλλα αξιώματα, πλην Προέδρου και Γενικού Γραμματέα.

Καθήκοντα και Υποχρεώσεις του Διοικητικού Συμβουλίου

Άρθρο 10

1.      Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται τακτικά μεν μία φορά το μήνα, έκτακτα δε όσες φορές ο Πρόεδρος το κρίνει αναγκαίο ή ζητηθεί εγγράφως από τρία μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, οπότε ο Πρόεδρος όπως εντός πέντε ημερών το συγκαλέσει. Βρίσκεται σε απαρτία όταν τα παρόντα μέλη είναι περισσότερα από τα απόντα κι αποφασίζει με πλειοψηφία των παρόντων, ενώ σε περίπτωση ισοψηφίας τη νίκη η ψήφος του Προέδρου. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με φανερή ψηφοφορία, πλην των προσωπικών ζητημάτων και πρέπει να είναι πάντοτε αιτιολογημένες. Η πρόσκληση των μελών αποστέλλεται 10 ημέρες πριν από τη σύγκληση και 5 ημέρες προκειμένου περί έκτακτης, ενώ για κατεπείγουσα ενός 24 ωρών ή τηλεφωνικώς ή τηλεγραφικώς.
2.      Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι μετακλητά και ευθύνονται προσωπικά και αλληλεγγύως για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους, που απορρέουν από το Καταστατικό, τις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων, τις αποφάσεις του Υπουργού Γεωργίας και του Νομάρχη, το Νόμο ή άλλες διατάξεις του Κράτους. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν ευθύνονται για αποφάσεις που λαμβάνονται σε συνεδρίαση, κατά την οποία δεν παρίσταντο ή δεν αντιπροσωπεύονταν ή ενώ παρίσταντο διαφώνησαν και η διαφωνία τους έχει καταχωρηθεί στα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 11
1.      Το Διοικητικό Συμβούλιο διοικεί τον Σύλλογο και διαχειρίζεται την περιουσία αυτού, λαμβάνει δε αποφάσεις για κάθε τακτική ή έκτακτη δαπάνη, καθώς επίσης και γενικώς αποφασίζει για κάθε θέμα, που αφορά την προαγωγή των σκοπών του Συλλόγου, εκτός από τις αποφάσεις εκείνες, οι οποίες είτε δυνάμει του Νόμου, είτε δυνάμει του παρόντος Καταστατικού είναι της αρμοδιότητας της Γενικής Συνέλευσης (αγορά ή πώληση ακινήτου ή παραίτηση από εμπράγματο δικαίωμα, πρόσθετη εισφορά, κ.λ.π.)
2.      Ειδικότερα το Δ.Σ.
Α) Μεριμνά για την ακριβή εκτέλεση των διατάξεων περί θήρας του Καταστατικού και των αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων.
Β) Προπαρασκευάζει τα εισακτέα στις Γενικές Συνελεύσεις και εισηγείται επ’ αυτών.
Γ) Συντάσσει και υποβάλλει προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση τον Προϋπολογισμό και τον Απολογισμό.
Δ) Συνεργάζεται με τις τοπικές Αρχές και τα ανώτερα Διοικητικά Συμβούλια των Κυνηγετικών Οργανώσεων, για την μελέτη και υιοθέτηση πρόσφορων μέσων που αφορούν την προστασία και ανάπτυξη του θηράματος.
Ε) Επιτηρεί την εφαρμογή των διατάξεων των Νόμων και των αποφάσεων του Υπουργού Γεωργίας, του Νομάρχη ή άλλων Δημοσίων Αρχών, που αφορούν την θήρα και το θήραμα.
Στ) Ορίζει τους εκπροσώπους του Συλλόγου στις κατά τόπους Συνεδριάσεις, επιτροπές, Οργανώσεις, κ.λ.π.
Ζ) Καταστέλλει κάθε κατάχρηση και απειθαρχία που μπορούν να εκθέσουν το κύρος του Συλλόγου και την αξιοπρέπεια των κυνηγών ως αθλητών.
Η) Επεμβαίνει εφόσον ζητηθεί στις μεταξύ των κυνηγών αναφυόμενες διενέξεις κατά την άσκηση της θήρας.
Θ) Διορίζει και απολύει το τακτικό και έκτακτο υπαλληλικό προσωπικό. Ομοίως διορίζει και απολύει τους ιδιωτικούς φύλακες θήρας, όπως ορίζει το άρθρο 267 του ν. δ/τος 86/69, προτιμώμενων των αποφοίτων της Σχολής Θηροφυλάκων.
Ι) Αποστέλλει εμπρόθεσμα τις νόμιμες εισφορές προς την Κυνηγετική Ομοσπονδία και Συνομοσπονδία δια του Ταμείου αυτού. Οι παραπάνω απαριθμήσεις δεν είναι περιοριστικές επί των καθηκόντων του Διοικητικού Συμβουλίου.

©  Απαγορεύεται η αναδημοσίευση στο διαδίκτυο και σε κάθε έντυπο χωρίς την άδεια του εκδότη.